NANOSENSORS Akiyama-Probe (A-Probe) 自感应探针
 所属分类:  AFM探针 -> 自感应探针
 


      ● 新的自感应以及自激励探针,适合轻敲模式

      ● Akiyama-Probe是基于石英音叉微相结合的悬臂。这一新型探针的好处是,同时拥有音叉一个探头的振荡和极其稳定的且力常数在合理范围的硅悬臂。

      ● Akiyama-Probe是基于NANOSENSORS AdvancedTEC开发的,悬臂末端的尖锐的硅针尖,使得在测试各种样品时到能和光反馈检测一样得到完美的图像。

      ● Akiyama-Probe既不需要光检测,也不需要外部振动源。Akiyama-Probe在样品上只占小小的体积。这些特性使得它非常适合创造新一代的扫描探针显微镜(SPM)。

 

    

联系我们
产品所属品牌


nanosensors.com